top of page
Werkwijze: Services

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

Vanderveer ongediertebestrijding
Gevestigd aan de G.A. Brederodestraat 15; 8862 WP te Harlingen

KVK68495528 te Leeuwarden

Artikel 1 Toepassing:

1. Op alle leverings- en betalingsvoorwaarden, aanbiedingen, offertes en andere overeenkomsten tussen vanderveer ongediertebestrijding en wederpartij zijn deze voorwaarden van toepassing voor zover door partijen niet anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2 Inhoud overeenkomst:

1. De inhoud van de overeenkomst met vanderveer ongediertebestrijder is gebaseerd op de informatie die verstrekt is door de wederpartij ten tijde van het opstellen van de offerte. Onder de wederpartij wordt verstaan (potentiële) contractpartner.
2. De vrijblijvende offertes hebben een geldigheid van 30 dagen na dagtekening tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Als blijkt dat de wederpartij maar gedeeltelijk gebruikt wenst te maken van de aanbiedingen in de offerte staat het vanderveer ongediertebestrijding vrij de overeenkomst alsnog te ontbinden of in een aangepaste vorm opnieuw aan te bieden.
3. De overeenkomsten hebben een geldigheidsperiode van minimaal een jaar en worden als deze niet schriftelijk drie maanden voor het aflopen van de geldende overeenkomst door de wederpartij of vanderveer ongediertebestrijding word beëindigd, zal deze automatisch met een jaar worden verlengd, of partijen moeten anders zijn overeengekomen.
4. Aangeboden producten en diensten kunnen in lichte mate afwijken en geven de wederpartij geen recht op vervanging of vergoeding als deze binnen een redelijke tolerantie vallen. Mochten er binnen de lopende periode van de overeenkomst aanpassingen of wijzigingen plaatsvinden die extra kosten met zich meebrengen staat het vanderveer ongediertebestrijding vrij deze in rekening te brengen. Daar de uit te voeren werkzaamheden van vanderveer ongediertebestrijding sterk beïnvloed kunnen worden door het gedrag van het te bestrijden plaag of knaagdier kan vanderveer ongediertebestrijding niet in alle gevallen de garantie geven op een snelle adequate bestrijding.
5. De wederpartij kan zich niet herroepen op toezeggingen en afspraken met ondergeschikten van vanderveer ongediertebestrijding of derden als deze niet vooraf schriftelijk zijn vastgelegd of aangepast zijn in de geldende overeenkomst.

 

Artikel 3 Betalingen – Kosten:

1. Al de prijzen van vanderveer ongediertebestrijding zijn exclusief het daarvoor geldende BTW tarief of andere bijkomende overheidsheffingen. Mochten er tijdens het lopen van de overeenkomst nieuwe overheidsheffingen optreden waardoor het vanderveer ongediertebestrijding onmogelijk gemaakt wordt de overeengekomen overeenkomst na te leven zal er in overleg een prijsherziening plaats vinden.
2. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden tenzij anders is overeengekomen. Bij het verlopen van de betalingstermijn is vanderveer ongediertebestrijding gemachtigd hier een extra rechtsgeldend rentepercentage over te berekenen. Mocht er na een betaling herinnering nog niet betaald worden is vanderveer ongediertebestrijding genoodzaakt de verlopen betaling ter incasso uit handen te geven. Alle daaruit voortvloeiende extra kosten komen dan voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 4 Verplichtingen vanderveer ongediertebestrijding:

1. Alle voorkomende werkzaamheden en diensten die aangeboden worden in de geldende overeenkomst met de wederpartij en betrekking hebben op vanderveer ongediertebestrijding zullen door vakbekwaam en wettelijk bevoegd personeel, of onder toezicht van vakbekwaam of wettelijk bevoegd personeel worden uitgevoerd.
2. Indien er bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden de expertise verlangd wordt van een gespecialiseerd bedrijf staat het vanderveer ongediertebestrijding vrij gebruik te maken van derden en de kosten die hier mee gemoeid zijn door te berekenen aan de wederpartij. Dit zal vooraf eerst schriftelijk ter goedkeuring in de vorm van een vrijblijvende offerte aan de wederpartij kenbaar gemaakt worden.

 

Artikel 5 Verplichting wederpartij:

1. De wederpartij verplicht zich tot het verstrekken van alle benodigde informatie en zal alle medewerking verlenen die nodig is om de overeengekomen overeenkomst met vanderveer ongediertebestrijding goed te laten verlopen. Als blijkt dat de wederpartij de adviezen van vanderveer ongediertebestrijding niet adequaat opvolgt waardoor er extra kosten gemaakt moeten worden staat het vanderveer ongediertebestrijding vrij deze extra kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 6 Leveringsvoorwaarden:

1. Alle leveringen en diensten worden binnen de termijn die opgenomen is in de overeenkomst geleverd. Als blijkt dat leveringen aan vanderveer ongediertebestrijding langer op zich laten wachten waardoor de overeengekomen datum van uitvoer of levering met de wederpartij niet gehaald kan worden zal vanderveer ongediertebestrijding alles in het werk stellen dit alsnog binnen een redelijke termijn te realiseren. Als dit niet binnen een redelijk aanvaardbare termijn zal geschieden, staat het de wederpartij vrij hier schriftelijk over te reclameren en eventueel de gesloten overeenkomst in overleg met vanderveer ongediertebestrijding te ontbinden.
2. Geleverde goederen blijven eigendom van vanderveer ongediertebestrijding zolang deze nog niet gecrediteerd zijn door de wederpartij. Als er voor goederen op het adres van de wederpartij wordt getekend voor ontvangst is deze vanaf dat moment verantwoordelijk voor de geleverde goederen.
3. Hulpmiddelen die door vanderveer ongediertebestrijding ingezet worden bij de uit te voeren werkzaamheden blijven eigendom van vanderveer ongediertebestrijding of met de wederpartij moet anders zijn overeengekomen.
4. De wederpartij verplicht zich zorgvuldig met de zaken en hulpmiddelen van vanderveer ongediertebestrijding om te gaan, vanderveer ongediertebestrijding staat het vrij verloren geraakte of beschadigde hulpmiddelen in rekening te brengen bij de wederpartij. Het is niet toegestaan om zaken en diensten van vanderveer ongediertebestrijding te vermengen met andere zaken of diensten van de wederpartij of van derden.

 

Artikel 7 Akkoordkeuring – klachten:

1. Nadat de opdrachtbon van vanderveer ongediertebestrijding voor de uitgevoerde diensten of geleverde goederen is ondertekend door de wederpartij betekent dit dat men met de inhoud akkoord gaat.
2. Klachten over de uitgevoerde diensten c.q, geleverde goederen dienen uiterlijk binnen tien dagen schriftelijk bij vanderveer ongediertebestrijding kenbaar gemaakt te worden. Vanderveer ongediertebestrijding zal dan uiterlijk binnen 10 dagen de klacht onderzoeken en bij gegronde redenen met een passende oplossing komen.

 

Artikel 8 Zekerheden:

1. Het staat vanderveer ongediertebestrijding vrij onderzoek te doen naar de kredietwaardigheid van de wederpartij. In geval van twijfel staat het De Ongedierte Bestrijder vrij de te leveren goederen onder rembours af te leveren of vooraf tot betaling te verzoeken.

 

Artikel 9 Einde overeenkomst:

1. De overeenkomst komt ten einde als de zaken of diensten tussen partijen zijn geleverd en men hiervoor de vooraf overeengekomen prijs heeft voldaan.
2. De overeenkomst van uit te voeren diensten komt te beëindigen als één van de partijen tijdig vóór de geldende opzegtermijn de overeenkomst schriftelijk en aangetekend beëindigd.
3. De overeenkomst komt ten einde als de eerder overeengekomen overeenkomst niet meer ten goede komt doordat er bij de wederpartij zulke ingrijpende veranderingen hebben plaats gevonden dat er kans op financiële schade ontstaat voor vanderveer ongediertebestrijding.
4. Als de wederpartij stelselmatig de adviezen blijft negeren die het behalen van een positief resultaat in het gedrang brengt, staat het vanderveer ongediertebestrijding vrij de overeenkomst op ieder moment te ontbinden.

 

Artikel 10 Overmacht:

1. Buiten de wettelijke bepalingen betreffende overmacht gelden voor vanderveer ongediertebestrijding de volgende zaken als overmacht, stagnatie in het verkeer, stakingen van personeel, storingen aan machines en voertuigen, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, brand(-schade) waardoor vanderveer ongediertebestrijding niet aan haar verplichtingen kan voldoen, overmacht bij derden waardoor vanderveer ongediertebestrijding niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Mocht vanderveer ongediertebestrijding ten gevolge van overmacht niet of niet tijdig haar verplichtingen kunnen nakomen zal deze tijdig de wederpartij hiervan op de hoogte brengen en voor een passende oplossing zorgen.

 

Artikel 11 Opschorting – Ontbinding:

1. Wanneer wederpartij niet meer of nog maar gedeeltelijk in staat is haar financiële verplichtingen te voldoen, of wanneer de wederpartij niet meer de eerder overeengekomen afspraken in de overeenkomst nakomt is vanderveer ongediertebestrijding gemachtigd de werkzaamheden tot nader bericht op te schorten.
2. Wanneer de wederpartij in het geheel niet meer haar financiële verplichtingen nakomt heeft vanderveer ongediertebestrijding het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Alle daaruit voortvloeiende schade die vanderveer ongediertebestrijding hiervan zal ondervinden zal verhaald worden op de wederpartij.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid vanderveer ongediertebestrijding:

1. Op alle geleverde goederen is de daarvoor wettelijk bepaalde / door de leverancier garantie van kracht.
2. Op geleverde diensten geld een garantie van drie maanden voor zover er géén invloeden van buiten af aantoonbaar aanwezig zijn. Deze garantiebepaling wordt ook niet gegarandeerd wanneer men de aangegeven adviezen van vanderveer ongediertebestrijding niet opvolgt en men nalatigheid kan worden toegerekend.
3. Ook bij negatieve invloed van derden zal de garantiebepaling niet van kracht zijn.
4. Als vanderveer ongediertebestrijding erkent op enig moment tekort geschoten te hebben bij het leveren van zaken, of het uitoefenen van haar diensten en dit komt anderszins vast te staan is vanderveer ongediertebestrijding gerechtigd dit kosteloos te herleveren of op te lossen. Als dit binnen afzienbare tijd na behoren geschiedt, is vanderveer ongediertebestrijding haar afspraken nagekomen en heeft de wederpartij geen recht op enige vorm van schadevergoeding.
5. Bij grove schuld of opzet van een medewerker(-s) van vanderveer ongediertebestrijding of door medewerkers van derden is vanderveer ongediertebestrijding niet aansprakelijk voor ontstane (gevolg-)schade die is ontstaan naar aanleiding van door vanderveer ongediertebestrijding gegeven adviezen of opdrachten.
6. Behoudens grove schuld of opzet van een leidinggevende(-en) van vanderveer ongediertebestrijding is de aansprakelijkheid van vanderveer ongediertebestrijding in geval van zaakschade beperkt tot maximaal het bedrag van de met de wederpartij betreffende prestatie overeengekomen prijs.
7. Mocht vanderveer ongediertebestrijding aansprakelijk zijn voor enige contractuele en / of buitencontractuele schade dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
8. De wederpartij / opdrachtgever vrijwaart vanderveer ongediertebestrijding tegen alle aanspraken van derden die op enge wijze samen hangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. Dit geld ook voor alle dergelijke in verband te brengen aanspraken op kosten van juridische bijstand tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van vanderveer ongediertebestrijding.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht:

1. Op alle overeenkomsten tussen vanderveer ongediertebestrijding en wederpartij, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen vanderveer ongediertebestrijding en de wederpartij, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoeven, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin vanderveer ongediertebestrijding feitelijk gevestigd is.

 

Artikel 14 Geheimhouding:

1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit bronnen van derden verkregen hebben.

Algemene voorwaarden

bottom of page